Hatályos: 2019. december 1-től

A Szolgáltató Általános Szerződési Feltételei letölthető PDF formátumban itt.

I. Általános rendelkezések

A Szolgáltató adatai:

A Szolgáltató neve:

Szurkolók az Állatokért Nonprofit Kft.

Székhelye:

1141 Budapest, Szugló utca 82.

Nyilvántartó hatóság:

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszáma:

01-09-306001

Adószáma:

26175270-2-42

E-mail címe:

info@szurkolokazallatokert.hu

Honlapjának címe:

http://www. szurkolokazallatokert.hu

Telefonos ügyfélszolgálat:

06 1 617 8563

Ügyfélszolgálat e-mail címe:

info@szurkolokazallatokert.hu

Panaszkezelés helye és elérhetőségei:

1117 Budapest, Fehérvári út 44.

info@szurkolokazallatokert.hu

Tárhely szolgáltató neve:

IT Hosting Kft.

Tárhely szolgáltató címe:

1185 Budapest, Késmárk utca 28.

 1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.szurkolokazallatokert.hu weboldalon (a továbbiakban: Rendszer) található elektronikus áruházon keresztül történik.
 2. A Szolgáltató on-line internetes rendszert (a továbbiakban: Rendszer) üzemeltet a termékek értékesítésére. A Szolgáltató a Vásárlók részére a Rendszerében szereplő termékek online megvásárolhatóságát biztosítja (a továbbiakban: Szolgáltatás).
 3. A Szolgáltató nem értékesít engedélyköteles termékeket.
 4. A honlapon 16. életévét betöltött természetes személy jogosult vásárolni. A Vásárló a termék megrendelésére jogosult, ha a “Megrendelés elküldése” gombra kattintást megelőzően a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeit és Adatvédelmi tájékoztatóját megismeri és elfogadja az „ÁSZF-t és az Adatvédelmi Tájékoztatót megismertem és elfogadom” gombra kattintással. A Vásárló a „Megrendelés elküldése” gombra kattintással közli a Szolgáltatásra vonatkozó szerződés feltételeinek, és egyúttal a jelen ÁSZF rendelkezéseinek elfogadását. A szerződés létrejöttével a Vásárló kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket – így különösen az ÁSZF II. pontjában foglalt tájékoztatást – megismerte és magára nézve kötelezőnek elfogadta, továbbá a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatai kezeléséhez az ÁSZF-ben, valamint az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott körben hozzájárult.
 5. A létrejött szerződés írásbeli szerződésnek minősül, a szerződés létrejöttét a Vásárló által megadott, elektronikusan elmentett vásárlási adatok igazolják, amelyeket a Szolgáltató a számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott határidőig tárol és megőriz. A Vásárló által feltüntetett adatok, a termékekre vonatkozóan a Szolgáltató rendszerében tárolt adatok, a tranzakció banki visszaigazolása illetve az ÁSZF hatályos rendelkezései együttesen alkotják az írásbeli szerződést.
 6. A Felek közötti szerződés magyar nyelven jön létre.
 7. A Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosítása esetén a Szolgáltató a Vásárlót a változásról a www.szurkolokazallatokert.hu honlapon történő közzététel útján értesíti, a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább nyolc (8) nappal.

II. A 45/2014. (II. 26) Korm. rendelet 11. §-a szerinti, a távollévők között kötött szerződésekre vonatkozóan a szerződéskötést megelőző tájékoztatás

 1. A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót az alábbi adatokról: Kérjük kedves Vásárlóinkat, hogy vásárlás előtt ezeket az adatokat tanulmányozzák át, és kizárólag ennek ismeretében vásároljanak, azaz kössenek szerződést!
 1. A szolgáltatás lényeges tulajdonságai megtalálhatók www.szurkolokazallatokert.hu honlapon. A honlapon teljes körű tájékoztatás található a megvásárolható termékekről és azok bruttó – azaz az általános forgalmi adót tartalmazó – áráról, valamint a szállítási/postázási költségekről törvényes magyar fizetőeszközben kifejezve (“Ft” megjelöléssel). A Szolgáltató nem árusít olyan termékeket, amelyekre az egységár feltüntetését a jogszabály előírja (többféle kiszerelésben kapható vagy több darabos termékek). A vásárláshoz regisztráció nem szükséges.
 2. A Szolgáltató neve az ÁSZF I. pontjában került feltüntetésre.
 3. A vállalkozás – azaz a Szolgáltató – székhelye, postai címe, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levelezési címe az ÁSZF I. pontjában került feltüntetésre.
 4. A Szolgáltató üzleti tevékenységének helye: 1117 Budapest, Fehérvári út 44. A fogyasztó a panaszait a Szolgáltató I. pontban megjelölt bármely elérhetőségére és a jelen pontban feltüntetett üzleti tevékenységének helyére is címezheti.
 5. A szerződés szerinti termékekért járó ellenszolgáltatás általános forgalmi adót tartalmazó teljes összegét a vásárlási felület ún. “Kosár” oldala tartalmazza, megjelölve a termék bruttó árát, az esetleges kényelmi díjat és szállítási költséget. Az itt feltüntetett bruttó áron felül a fogyasztónak (Vásárlónak) további költsége nem merülhet fel.
 6. A Szolgáltató határozatlan időre szóló vagy átalánydíjas szerződést nem alkalmaz. Az ellenszolgáltatás összege az adott vásárlásra vonatkozó valamennyi költséget tartalmazza.
 7. A vásárlás lebonyolítására szolgáló eszköz (mobiltelefon, telefon, internetkapcsolattal rendelkező számítógép, tablet stb.) internet-, mobil- vagy más elektronikus kapcsolatának, esetlegesen a speciális fizetési mód (pl. mobilfizetés) ellenértékeként a Vásárló egyéni előfizetői vagy más szerződése alapján a telekommunikációs szolgáltatója díjat számíthat fel. A Szolgáltató emelt díjas szolgáltatást nem alkalmaz.
 8. Az egyes termékeknél feltüntetett ár az ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegét tartalmazzák magyar forintban kifejezve, bruttó ár, az ÁFA összegét magukban foglalja. A szolgáltatás jellegéből adódóan egységár feltüntetésére nincs mód.
 9. Ha a Rendszer igénybevételéért a Vásárlónak kényelmi díjat kell fizetnie, akkor azt a vásárlás folyamata során a Rendszer pontosan feltünteti. A kényelmi díj a Szolgáltató szolgáltatásának díja, nem a bankkártya vagy más fizetési mód használata miatt számított összeg. Az ellenszolgáltatás teljes összege valamennyi költséget tartalmazza. A Szolgáltató bankkártyás és banki átutalásos fizetési módot fogad el. A panaszkezelésre vonatkozó szabályokat az ÁSZF X. pontja tartalmazza.
 10. A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog gyakorlásának határidejéről és egyéb feltételeiről szóló tájékoztatást az ÁSZF VI. pontja és 1. és 2. mellékletei tartalmazzák.
 11. A termékek visszaküldésének költségeiről szóló információkat az ÁSZF VII. pontja és 1. és 2. mellékletei tartalmazzák.
 12. A Szolgáltató olyan tranzakciókat nem bonyolít, amely során a fogyasztót megillető elállási és felmondási jog gyakorlása miatt a fogyasztó köteles lenne megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit.
 13. A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog gyakorlásának további feltételeiről szóló információkat a jelen dokumentum VI. pontja és 1. és 2. mellékletei tartalmazzák.
 14. A kellékszavatosságra és a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettségeket az ÁSZF VII. pontja és 3. melléklete ismerteti.
 15. A Szolgáltató minden munkanapon 9 órától 17 óráig telefonos ügyfélszolgálatot működtet, amely a Vásárlók rendelkezésére áll a +36-1-617-8563 telefonszámon, illetve az info@szurkolokazallatokert.hu e-mail címen.
 16. A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, illetve melléklete értelmében a Szolgáltató által értékesített termékkörre jótállási kötelezettség nem vonatkozik.
 17. A Szolgáltató a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexnek nem aláírója és annak nem vetette alá magát.
 18. A Szolgáltató és a Vásárló közötti szerződés határozott időre jön létre, időtartama a terméknek a Vásárló általi átvételéig vagy a Vásárló elállásának a Szolgáltatóval történő közléséig tart.
 19. A szerződés határozatlan időtartamú szerződéssé nem alakul át.
 20. A vásárlási folyamat során a Vásárlónak az ellenérték és járulékos költségek megfizetésén túlmenő kötelezettségei nincsenek.
 21. A Szolgáltató részére a Vásárló nem nyújt letétet vagy egyéb pénzügyi biztosítékot.
 22. A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések: Az adatokat szolgáltató szerver(ek) elérhetősége évi 99,9% feletti. Az adattartalmat RAID technológiával több merevlemezen tároljuk a szervereken. Ha bármelyik merevlemez megsérül, a rendszer működőképes marad a megmaradt merevlemezekkel is. Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható.
 23. A digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képessége: A megjelenő adatok MSSQL és MySQL adatbázisban kerülnek tárolásra. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva, a Szolgáltató a kódolásukhoz processzorba épített hardveres támogatást használ.
 24. Az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet értelmében a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2016. december 31. napjával, jogutódlással megszűnt, általános jogutódja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, valamint másodfokú ügyekben országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatkör 197 járási hivatal látja el, a fogyasztó 2017. január 1-től panaszaival a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhat, elérhetőség: http://jarasinfo.gov.hu/.
 25. A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület, hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termékek minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése. E célból a békéltető testület megkísérli a felek közötti egyezség létrehozását, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület neve: Budapesti Békéltető Testület, székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
 26. Az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkező Vásárló, amennyiben határon átnyúló fogyasztói jogvitája van – vagyis szokásos tartózkodási helye nem Magyarországon van – úgy az interneten keresztül vásárolt termékek, vagy szolgáltatás kapcsán az online vitarendezési platformot is jogosultak igénybe venni. Az online vitarendezési platform elérhető az alábbi linken:
  https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

III. A Vásárló adatai

 1. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Vásárló megrendelését indokolt esetben visszautasítsa, így különösen valótlan, vagy hiányos adatok megadása, illetve a Rendszerrel, vagy a Termékekkel történő bármilyen visszaélés esetén.
 2. A Vásárlót teljes körű felelősség terheli az általa megadott adatokkal és e-mailcímmel, illetve azon keresztül történő vásárlással és egyéb tevékenységgel kapcsolatban. A Vásárló vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a Szolgáltató ügyfélszolgálatát adatainak bármilyen illetéktelen felhasználása, illetve a biztonság egyéb módon való megsértése esetén. A Vásárló által megadott adatainak vagy e-mailfiókja elérhetőségének harmadik személy részére való átadásából származó károkért a Szolgáltató nem felel.
 3. A Vásárló kijelenti, hogy adatai a valóságnak megfelelően kerültek megadásra a Szolgáltató részére. A Szolgáltató kizárja felelősségét a vásárlás során téves, hibás vagy hamis adatok, vagy e-mail cím megadásából származó kárért. A Szolgáltató a Vásárló által megadott adatoknak megfelelően felel a teljesítésért és a számla kiállításáért. A Szolgáltató jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, továbbá kétség esetén jogosult Vásárló valódiságát ellenőrizni.
 4. A Szolgáltató a Vásárló személyes adatait Szolgáltató Adatkezelési tájékoztatójában foglalt szabályok szerint kezeli. Az Adatkezelési tájékoztató elérhető a Szolgáltató honlapján.
 5. A Vásárló internetes vásárlás során az ún. Kosár oldalon (a termék adatait a Kosár oldalon a Termék megnevezésére kattintva és visszalépve; a Termék mennyiségét a Kosár oldalon) jogosult a kosár tartalmát módosítani, törölni, vagy újabb termékeket kiválasztani. Amennyiben a Vásárló rendelkezik kedvezményre jogosító Kuponnal, a kuponkód beírásával kedvezményét a Kosár oldalon tudja érvényesíteni. A termék kiszállítási díját a Szolgáltató a Kosár oldalon a vásárlás teljes bruttó díja alapján átalánydíjban adja meg a szállítási cím adatainak – ország, város, megye, irányítószám – Vásárló általi megadását követően. A Vásárló ezt követően az ún. „Tovább a pénztárhoz” gombra kattintva lép tovább a Számlázási adatokhoz, mely oldalon adja meg a számlázáshoz és az esetlegesen attól eltérő címre történő szállítás esetén az ahhoz szükséges adatait, továbbá kiválasztja fizetési módot. A Vásárló megrendelését a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva véglegesíti és küldi el a Szolgáltatónak. A Vásárló az adatok javítását korlátlanul megteheti, az ún. kosáridő lejártáig, vagy a “Megrendelés elküldése ” gombra kattintást megelőzően. A fizetés – a választott fizetési módtól függően – a fizetési szolgáltató felületén történik (mely átutalás esetén a vásárló bankjának felülete, bankkártyás fizetés esetén a Barion rendszer adatbevivő felülete). A Vásárló által a fizetési szolgáltató részére megadott bankkártya adatokat a Szolgáltató nem ismeri meg, és nem tárolja.
 6. A szolgáltatás igénybevételével a Vásárló hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató az adatokat továbbíthassa a Szolgáltató Adatkezelési tájékoztatójában részletezett szabályok szerint az adatfeldolgozóknak.
 7. A személyes adatok kezelésével, tárolásával kapcsolatban a Szolgáltató az elvárható legnagyobb gondossággal jár el. Az elvárható legnagyobb gondosság ellenére megvalósuló támadások által okozott esetleges károkért a Szolgáltató felelősségét kizárja.

IV. A Termékek megvásárlásának folyamata

 1. A Termékek megvásárlásának részletes szabályait a jelen ÁSZF tartalmazza.
 2. A szurkolokazallatokert.hu főlapjának fejlécében elhelyezett menüsor Üzlet gombjára kattintva tudja a Vásárló megtekinteni a Szolgáltató által értékesített termékeket. A termékek mellett megjelenítésre kerül az egyes termékek megnevezése és bruttó vételára. A termék megnevezésének gombjára kattintva új lapon nyílik meg a termék ábrázolását és részletes leírását tartalmazó ismertető, ahol a Vásárló jogosult kiválasztani a választott Termék méretét, színét, fazonját és darabszámát. A Vásárló a „Kosárba teszem” gombra kattintással tudja vásárlási szándékát kifejezni. A Vásárló a vásárlást a honlap fejlécében található „Üzlet” gombra kattintással tudja folytatni. A Vásárló a vásárlás további adatait megadni és a vásárlást befejezni a Kosár gombra kattintással tudja.
 3. A Kosár lapon a Vásárló, amennyiben rendelkezik kuponkóddal, felhasználhatja. A Vásárló a „-+” gombon a + jelre kattintva tudja beállítani, ha 1-nél több terméket kíván vásárolni és a – gombbal tudja csökkenteni, ha a megjelenített darabszámnál kevesebb darabszámú terméket kíván vásárolni.
 4. A Vásárló a Kosárba helyezett terméke(ke)t a „Tovább a pénztárhoz” gombbal tudja megvásárolni.
 5. A „Tovább a pénztárhoz” gombra kattintást követően megnyíló honlapon a Vásárló megadja Számlázási adatait, a szállítási címet, ha az nem egyezik a számlázi adatokkal, és fizetési módot választ. A fizetést megelőzően a Vásárló köteles nevét, címét, telefonszámát és e-mailcímét és a számlázási adatokat megadni. A Vásárló a vásárlás véglegesítéséhez köteles a nyilatkozni a Szolgáltató Adatvédelmi tájékoztatójának és Általános Szerződési feltételei elfogadásáról a checkbox kitöltése útján. A Vásárló köteles a közvetlen banki átutalás és a Barion bankkártyás fizetési módjai közül választani.
 6. A vásárlás ellenértékének kifizetése a „Megrendelés elküldése” gombra kattintással lehetséges banki átutalás útján vagy bankkártyás fizetés esetén a Barion Payment Zrt. fizetési szolgáltató által üzemeltetett felületen. Bankkártyás fizetés esetén a honlap a fizetési szolgáltató felületére továbbítja a Vásárlót, melyen a Vásárló által megadott bankkártya és egyéb személyes adatokhoz a Szolgáltatónak hozzáférése nincs. Banki átutalás esetén a Vásárló köteles legkésőbb a Megrendelés elküldését követő banki munkanapon a megrendelése szállítási költséget is tartalmazó teljes bruttó vételárát a Szolgáltató részére megfizetni. A fizetési feltételeket egyebekben a jelen ÁSZF V. fejezete szabályozza.
 7. A jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően a web-áruházak (internetes áruházak) kötelesek 48 órán belül visszaigazolni a Vásárló megrendelését. A Szolgáltató a rendszerén keresztül történt vásárlást a Barion rendszerén keresztül történő sikeres bankkártyás kifizetést követően azonnal, valós időben, átutalással történő fizetés esetén pedig a vásárlás teljes bruttó ellentértékének a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követő 48 órán belül visszaigazolja, egyúttal elektronikus formában megküldi a Vásárlónak a vásárlásról kiállított elektronikus számlát.
 8. A Szolgáltató honlapján lehetőség van Támogatói Kártyát vásárolni, melynek összegével a Vásárló támogatást nyújt a Szolgáltató állatvédelmi nonprofit működéséhez.
 9. A Szolgáltató fenntartja annak jogát, hogy időszakosan kuponos akciókat hirdessen, melynek feltételeit esetileg állapítja meg. A kuponos akciók feltételei a Szolgáltató honlapján kerülnek közzétételre. A kuponos akciók az Üzletben közzétett termékek árából bizonyos kedvezményt biztosítanak vásárláskor. A vásárlás folyamán a kuponkód megadásával a rendszer automatikusan módosítja a termék vételárát. A kedvezmény hozzárendelés termékenként történik. A Szolgáltató döntésétől függően egyes kuponos akciók esetén vásárláskor minden vásárló számára automatikus a kedvezmény. Fizetés előtt minden esetben győződjön meg róla, hogy megfelelő áron vegye meg a terméket, mert a vásárlás után a kedvezmények (kupon) utólagos érvényesítésére nincs lehetőség.
 10. A Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha a Szolgáltató a vásárlás sikeres kifizetésétől számított 48 órán belül nem küldött visszaigazolást a megrendelésről, mely esetben a Vásárlót nem köti az általa küldött megrendelés és azt nem köteles átvenni és kifizetni.

V. Vételár, fizetési és szállítási feltételek

 1. A vételár kiegyenlítésére, a fizetési módokra, a Termékek átvételére vonatkozó részletes szabályokat a jelen ÁSZF tartalmazza.
 2. A banki fizetés során felmerülő esetleges hibákért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
 3. Vásárlás esetén a Szolgáltató a Vásárló által megadott e-mail címre küldi meg a vásárlást megerősítő automatikus visszaigazoló e-mailt. A Szolgáltató kizárja felelősségét az e-mail cím hibás megadásából származó kárért.
 4. A Termékek árát a Szolgáltató határozza meg. A Szolgáltató fenntartja annak jogát, hogy a Termékek vételárát, illetve az esetleges járulékos költségek mértékét bármikor módosítsa. A már megkezdett vásárlásokat az árak vagy költségek módosításának joga nem érinti.
 5. Ha a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a honlap felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, ide értve a feltűnő értékaránytalanságot is, valamint esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától. Ügyfelet ezen elállási jog indoklás nélkül megilleti.
 6. A Termék kosárba helyezése nem kötelezi a Vásárlót vásárlásra. Ha a Vásárló nem kívánja megvásárolni a kiválasztott Terméket, a kiválasztott Termékekből valamelyiket vagy a kosár teljes tartalmát, azt a kosarából bármikor jogosult törölni. A kosáridő 30 perc elteltével lejár és a kosár tartalma automatikusan törlődik.
 7. A Szolgáltatás keretében fizetés nélküli vásárlásra nincs lehetőség. A megvásárolt Terméket a Szolgáltató postai vagy futár útján szállítja ki a postai szolgáltató általános szerződési feltételei szerinti módon, díj ellenében és határidőben.
 8. A Szolgáltató a vásárlás elektronikus bizonylatait saját székhelyén, illetve a szerverek tárolására szolgáló szerverparkban őrzi meg és tárolja.
 9. A Szolgáltató a Vásárló részére a vásárlásról ún. e-számlát (elektronikus számlát) küld. Az elektronikus számla olyan számla, ami elektronikus jelek formájában tartalmazza a számla adatokat. Az elektronikus számla kizárólag elektronikus formában állítható ki, továbbítható és tárolható, annak papír alapú módozata eredeti hiteles dokumentumként nem használható. A Szolgáltató az e-számlát a Vásárló által megadott adatok alapján, automatikusan, e-számla szolgáltató (szamlazz.hu; KBOSS.hu Kft.; 1031 Budapest, Záhony utca 7.) útján bocsátja ki. A Vásárló a vásárlási folyamat megindításával kifejezetten kijelenti, hogy elfogadja az e-számlát, illetve adatai átadását az e-számla szolgáltatója részére. Amennyiben a Vásárló a számlán szerepeltetni kívánt vevői adatokat helytelenül adta meg, és a számla ezzel a helytelen tartalommal került kiállításra, a Vásárló jogosult egy alkalommal a számla módosítását kérni. A Vásárló – a számviteli és adózási kötelezettségekre és határidőkre tekintettel – módosítási igényét legkésőbb a számla teljesítési dátuma szerinti naptári hónapot követő naptári hónap 5. naptári napjáig jogosult a Szolgáltató ügyfélszolgálatnak (info@szurkolokazallatokert.hu) küldött e-mail útján kérni.
 10. A Vásárló a vásárlás bankkártyás fizetését a Barion Payment Zrt. fizetési szolgáltató által üzemeltetett BARION internetes fizetési felületén jogosult teljesíteni. A kiválasztott Termék megrendelését követően a Szolgáltató honlapja a Vásárlót a Barion Payment Zrt. fizetési szolgáltató által üzemeltetett Barion internetes fizetési felületére irányítja, amelyen a fizetési szolgáltató által használt, a fizetési szolgáltató által legbiztonságosabbnak ítélt, titkosítással lebonyolított ügyleten keresztül jogosult a Vásárló bankkártyájával a fizetést teljesíteni a “Fizetés” feliratra kattintással, majd a Vásárló bankkártyán feltüntetett neve, bankkártyája száma, lejárati dátuma és háromjegyű biztonsági kódja megadása útján. A fizetési szolgáltató által üzemeltetett BARION internetes fizetési felülete VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro és AMERICAN EXPRESS típusú kártyákat fogad el. A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyát a Szolgáltató kizárólag akkor jogosult elfogadni, ha a használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi.
 11. A Vásárló banki átutalással legkésőbb a megrendelés elküldését követő banki munkanap végéig köteles a szállítási költséget is tartalmazó teljes bruttó vételárat a Szolgáltató részére átutalni.
 12. A vásárlás szállítási költséget is tartalmazó teljes vételárának megfizetését követően a Szolgáltató a terméket a szállítást végző fuvarozónak haladéktalanul átadja a Vásárló által megadott szállítási címre történő szállítási utasítással. A Vásárló a szállítási címet a fuvarozási szolgáltatónál annak általános szerződési feltételei alapján és megfelelően tudja módosítani. A Vásárló köteles a megrendelt terméket a fuvarozó által megjelölt helyen és időben átvenni.

VI. Elállási és felmondási jog

 1. A vásárlás a “Megrendelés elküldése” gomb megnyomása előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható. A Vásárló a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 20. §. (1) bekezdése alapján a 20. §. (2) bekezdése szerinti időponttól számított 14 naptári napon belül indoklás nélkül jogosult elállni a vásárlástól.
 2. A Vásárló a 45/2014. (II.26.) Kormányrendeletben szabályozott fogyasztói elállási és felmondási jogáét az alábbi módon jogosult érvényesíteni:

a) Az elállási jog 45/2014. (II/26.) a 20. §. (2) bekezdése szerinti időponttól számított 14 napon belül gyakorolható, a jelen ÁSZF 2. mellékleteként csatolt elállási és felmondási nyilatkozatminta felhasználásával, vagy erre irányuló egyéb egyértelmű nyilatkozat útján.

b) Ha a Vásárló jogszerűen eláll a szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget. A visszajáró összeget a Szolgáltató a Vásárló által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. Termékek adásvételére irányuló szerződés esetén a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a Vásárlónak járó összeget, amíg a fogyasztó a termékeket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte.

c) Az elállási és felmondási jogról további részletes tájékoztatót talál a jelen ÁSZF 3. mellékleteként csatolva.

VII. Kellékszavatosság, termékszavatosság

 1. A kellékszavatosságról és termékszavatosságról szóló tájékoztató a jelen ÁSZF 4. melléklete.

VIII. A Szolgáltató szolgáltatásának korlátai

 1. A Vásárló tudomásul veszi, hogy az internet sajátosságai miatt a Rendszer folyamatos üzemeltetése a Szolgáltatón kívül álló okból megszakadhat. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatás és a kapcsolódó honlap hibamentes és zavartalan működéséért, illetve a Szolgáltatáshoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes állapotáért.
 2. A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás, a kapcsolódó honlap karbantartása céljából, vagy egyéb biztonsági okból miatt minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül részlegesen vagy teljes egészében szüneteltetni a Szolgáltatást.
 3. A Szolgáltató csak a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan hibákkal okozott károkért felel. A felelősség mértéke nem haladhatja meg a vásárlási tranzakció értékét.
 4. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely a bankkártyával történő fizetés során vagy következtében keletkezik.
 5. A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Vásárló vagy harmadik személy szerződésszegő vagy jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott.

IX. A honlapon megjelenő védjegyek és szerzői jogok

 1. A Szolgáltatás honlapján megjelenő védjegyek a Szolgáltató, illetve más jogtulajdonosok kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a Szolgáltató, illetve a jogtulajdonosok kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek semmilyen módon nem használhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.
 2. A honlapon elérhető információk és más dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok a Szolgáltatót, illetve a jogtulajdonosokat illetik meg. A honlapon elérhető információkat és egyéb anyagokat a Szolgáltató, illetve a jogtulajdonosok kifejezett előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek a honlap céljától eltérően nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.
 3. A Vásárló által a honlap használatával kapcsolatban közölt megjegyzéseken (pl. chat, blog), észrevételeken, javaslatokon és ötleteken a Szolgáltató korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez, ez azonban nem jelenti azt, hogy bármely bejegyzés, megjegyzés stb. a Szolgáltató véleményét tükrözné. A Szolgáltató korlátozás nélkül jogosult a honlap használói észrevételeinek hasznosítására, felhasználására, átadására, közzétételére, törlésére, nyilvánosságra hozatalára anélkül, hogy ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania.

X. A panaszkezelés módja

 1. A Szolgáltató székhelye, a panaszügyintézés helye, az ügyfélszolgálatának levelezési címe, elektronikus levelezési címe, internetes címe és telefonszáma az ÁSZF I. pontjában található.
 2. A Vásárló a Szolgáltatónak az áru forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a Szolgáltatóval. A Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és lehetőség szerint azonnal orvosolja. Ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Vásárlónak átadni, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.
 3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató a beérkezését követően harminc napon belül írásban érdemben megválaszolja, és a Vásárlónak megküldi, elsősorban a Vásárló által megadott e-mail címre. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a Vásárlót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Meg kell adni az illetékes hatóság, illetve a Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét.
 4. A Szolgáltató nem folytat közszolgáltatási tevékenységet, így nem vonatkoznak rá az ilyen tevékenységet folytató szolgáltatókra vonatkozó speciális törvényi szabályok (speciális ügyfélszolgálat működtetése, meghosszabbított ügyfélfogadási idő, előzetes időpont foglalás, folyamatos elérhetőség, öt perces bejelentkezési idő, vásárlóvédelmi referens stb.).

XI. Záró rendelkezések

 1. A Szolgáltató jogosult alvállalkozókat, adatfeldolgozókat igénybe venni. Az alvállalkozókért úgy felel, mintha a szolgáltatást maga nyújtotta volna.
 2. A jelen ÁSZF magyar nyelven készült, értelmezésében a magyar jog szabályai az irányadók.
 3. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései megfelelően irányadóak.

1. melléklet

Elállási nyilatkozatminta

(Kérjük, csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza, ha árut vásárolt.)

Címzett: Szurkolók az Állatokért Nonprofit Kft.

1141 Budapest, Szugló utca 82.

info@szurkolokazallatokert.hu

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

E-számla száma:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt:

2. melléklet

Elállási tájékoztató

Elállási jog

Ön a termék Ön vagy az Ön által megjelölt – a fuvarozótól eltérő – harmadik személy általi átvételétől számított 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől.

Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát juttassa el (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: Szurkolók az Állatokért Nonprofit Kft., székhely: 1141 Budapest, Szugló utca 82. vagy iroda: 1117 Budapest, Fehérvári út 44., telefon: +36-1-617-8563, email: info@szurkolokazallatokert.hu. Ebből a célból felhasználhatja az 1. számú mellékletként megtalálható elállási nyilatkozat-mintát is. Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

Az elállás joghatásai:

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

Termékek adásvételére irányuló szerződés esetében Ön köteles számunkra a termékeket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a termékeket. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a termékeket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. A termékek visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékekben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termékek jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

3. melléklet

A kellékszavatosságról és a termékszavatosságról szóló tájékoztató

 1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a termékeket, illetve a szolgáltatást az R Park Hungary Kft. nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 1. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termékek) hibája esetén Ön – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet, termékszavatossági igényét a termék gyártójával szemben érvényesítheti, ha a termék a gyártó – a termék előállítója és forgalmazója – által történt forgalomba hozatalkor nem felel meg a hatályos minőségi követelményeknek, agy nem rendelkezik a gyártó által leírt tulajdonságokkal.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termékek kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termékek gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termékek hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a termékeket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termékek hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékekre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben jogosult érvényesíteni.