ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 1. A Szabályzat célja
  1. A jelen Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) a Szurkolók az Állatokért Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) által vezetett nyilvántartásokra vonatkozó legfontosabb adatvédelmi szabályokat, elveket tartalmazza, különös tekintettel az adatkezeléssel, adatfeldolgozással, adattovábbítással, adatvédelemmel és nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos követelményekre. A Tájékoztató célja, hogy a vonatkozó magyar és uniós jogszabályok előírásai szerint, az érintettek érdekeinek megfelelően meghatározza az Szolgáltató által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és szabályokat és az adatfeldolgozás feltételeit, módját.
  2. A Szolgáltató működteti a https://www.szurkolokazallatokert.hu/ honlapot (továbbiakban: Honlap), melynek körében a Honlapot felhasználók adatait kezeli.
  3. A Tájékoztató Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.), A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv., valamint A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről rendelkező Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679/EU rendelete (továbbiakban: GDPR) rendelkezéseinek megfelelően került kialakításra.
  4. A Szolgáltató fenntartja annak jogát, hogy az általa nyújtott szolgáltatások vagy általános szerződési feltételei módosításairól e-mail útján tájékoztatja a Felhasználót. A Szolgáltató a tájékoztatást reklám céljára nem használja.
 2. Szolgáltató adatai:

Cégnév:

Szurkolók az Állatokért Nonprofit Kft. 

Székhely:

1141 Budapest, Szugló utca 82.

Cégjegyzékszám:

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-09-306001

Adószám:

26175270-2-42

Képviseli:

Kapin Richárd György ügyvezető

Tárhelyszolgáltató:

Cégnév:

IT Hosting Kft.

Székhely:

1185 Budapest, Késmárk utca 28.

Cégjegyzékszám:

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01 09 289171

Adószám:

25788903-2-43

Képviselő neve, beosztása és elérhetősége:

Szenczi Norbert Zoltán ügyvezető

info@hosting.hu

https://ithosting.hu/

Domain szolgáltató:

Cégnév:

Rackforest Kft.

Székhely:

1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. 3 em. 3008.

Cégjegyzékszám:

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01 09 914549

Adószám:

14671858-2-41

Képviselő neve, beosztása és elérhetősége:

Atiyeh Nabil ügyvezető

info@rackforest.com

rackforest.com

 1. A Szolgáltató által végzett adatkezelés

Termékvásárlás során rögzített adatok (*-gal jelölt: kötelezően megadásra kerülő adat):

 • keresztnév*; vezetéknév*
 • ország, utca, házszám*
 • lakás, lakosztály, stb.
 • város*, megye*
 • irányítószám*
 • telefonszám*
 • e-mail cím*

Adatkezelés célja: Felhasználó adatainak rögzítése vásárlás és számlakiállítás céljából

Adatkezelés jogalapja: Felhasználó (vásárló) önkéntes hozzájárulása

Adatkezelés időtartama: a Szolgáltató a vásárlás adatait a számviteli és egyéb jogszabályokban a bizonylatok adatainak megőrzésére előírt időtartamig őrzi meg

Adattárolás módja: a Szolgáltató az adatokat a saját honlapján, a Tárhelyszolgáltató szerverén tárolja.

Kapcsolatfelvétel:

 • név
 • e-mail cím

Adatkezelés célja: Felhasználó adatainak rögzítése kapcsolatfelvétel céljából

Adatkezelés jogalapja: Felhasználó önkéntes hozzájárulása

Adatkezelés időtartama: a Szolgáltató a kapcsolatfelvétel adatait a levelezés befejezését követő 30 napig őrzi meg

Adattárolás módja: a Szolgáltató az adatokat a saját honlapján, a társzolgáltató szerverén tárolja.

 1. Felelősség

A Felhasználó által megadott személyes adatok helyességét a Szolgáltató nem ellenőrzi. A felhasználó által megadott adatok megfelelősségéért kizárólag a Felhasználó felel. A Felhasználó felel az általa megadott e-mailcímre a Szolgáltató által továbbított adatok hozzáférhetőségéért és adatok felhasználásáért.

 1. Felhasználó által megadott adatok kezelése

A Felhasználó által megadott adatokat a Szolgáltató és az általa adatfeldolgozással megbízott személy(ek) jogosultak megismerni. A Szolgáltató adatkezelési folyamatára vonatkozó hozzáférési jogosultságot a Szolgáltató vezető tisztségviselője jogosult meghatározni. A Szolgáltató által megbízott adatfeldolgozás folyamatára vonatkozó hozzáférési jogosultságot a megbízott adatfeldolgozó vezető tisztségviselője határozza meg. A Szolgáltató harmadik személy részére jogszabályban előírt kötelezettségei céljából jogosult és köteles adatot továbbítani.

 1. A Felhasználó jogai
  1. A Felhasználó jogosult díjmentesen tájékoztatást kérni kezelt személyes adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és mely adatokat ismerhetnek meg, továbbá az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és a jogorvoslati lehetőségekről. A Felhasználó jogosult jogszabályban meghatározott esetekben díjmentesen kérni adatai helyesbítését, törlését, zárolását, vagy kezelésének korlátozását, és jogosult tiltakozni személyes adatai kezelése ellen.
  2. A Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül – tiltakozás esetén 15 napon belül – köteles megvizsgálni a Felhasználó kérelmét, és annak megalapozottsága kérdésében döntést hozni, amelyről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Szolgáltató a Felhasználó kérelmét nem teljesíti, döntésében közli a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait a Felhasználóval.
  3. A Felhasználó jogosult a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján bíróság előtt érvényesíteni jogait, valamint az Infotv.-ben foglaltak szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html) fordulni és panasszal élni.
 2. Egyéb tájékoztatás
  1. A Szolgáltató az érdeklődők aktivitásáról adatokat gyűjt, oly módon, mely az érdeklődők személyét nem teszi beazonosíthatóvá, nem kapcsolható össze a Felhasználó által a vásárlás vagy kapcsolatfelvétel során közölt személyes adatokkal vagy további honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor megadott adatokkal.
  2. A Szolgáltató köteles a Felhasználót előzetesen tájékoztatni és előzetes, kifejezett hozzájárulását kérni, amennyiben a Felhasználó személyes adatait az általa meghatározott adatkezelési céltól eltérő célra kívánja felhasználni.
  3. A Szolgáltató köteles az adatkezelés és adatfeldolgozás biztonságáról gondoskodni és minden szükséges technikai intézkedések megtenni a rögzített, tárolt és kezelt adatok védelme, továbbá azok jogosulatlan felhasználása vagy módosítása, illetve megsemmisülése elkerülése érdekében.
  4. A Szolgáltató adatkezelési tevékenységéről a jogszabályban előírt nyilvántartást vezet (adatkezelési tevékenység nyilvántartása).
  5. Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Adatvédelmi incidens esetén a Szolgáltató a GDPR 33. és 34. cikkei szerint köteles eljárni. A Szolgáltató nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.
  6. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen Tájékoztatót egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a Tájékoztató módosítását a honlapján közzéteszi. A Felhasználó a honlap szolgáltatásainak további igénybevételére a Tájékoztató módosításának elfogadását követően jogosult.

Hatályos: 2019. december 1.